Manifest o verejných knižniciach

Sloboda, prosperita a rozvoj spoločnosti a jednotlivcov sú základné ľudské hodnoty. Možno ich dosiahnuÅ¥ iba na základe schopnosti dobre informovaných občanov uplatňovaÅ¥ svoje demokratické práva a zohrávaÅ¥ aktívnu úlohu v spoločnosti. Tvorivá účasÅ¥ a rozvoj demokracie závisia od primeraného vzdelania, ako aj od slobodného a neobmedzeného prístupu k poznatkom, myšlienkam, kultúre a informáciám.

Verejná knižnica, miestna brána k poznatkom, je základnou podmienkou pre celoživotné vzdelávanie, nezávislé rozhodovanie a kultúrny rozvoj jednotlivca a spoločenských skupín.

Tento manifest UNESCO vyhlasuje, že UNESCO považuje verejnú knižnicu za silnú podporu vzdelávania, kultúry a informácií a upevňovania mieru a duchovného bohatstva mysliacich mužov a žien.

UNESCO preto vyzýva národné vlády a miestne správy, aby podporovali a aktívne sa angažovali v rozvoji verejných knižníc.

VEREJNÁ KNIŽNICA

Verejná knižnica je miestne stredisko informácií, ktoré pohotovo sprístupňuje všetky druhy poznatkov a informácií svojím používateľom.

Služby verejnej knižnice sa zakladajú na princípe rovnosti prístupu pre všetkých, bez ohľadu na vek, rasu, pohlavie, náboženstvo, národnosÅ¥, jazyk alebo spoločenské postavenie. Špecifické služby a materiály musia byÅ¥ poskytované tým používateľom, ktorí nemôžu z akéhokoľvek dôvodu využívaÅ¥ bežné služby a materiály, napríklad jazykovým menšinám, ľuďom s fyzickými alebo mentálnymi poruchami, hospitalizovaným alebo uväzneným..

Všetky vekové skupiny musia v knižnici nájsÅ¥ materiály podľa svojich potrieb. Knižničné zbierky a služby musia zahŕňaÅ¥ všetky druhy príslušných médií a modernej techniky, ako aj tradičné materiály. Základom je vysoká kvalita a nadväznosÅ¥ na mieste potreby a podmienky. Materiály musia odrážaÅ¥ súčasné trendy a vývoj spoločnosti a zároveň pripomínaÅ¥ tvorivé úsilie ľudí v minulosti.
Zbierky a služby by nemali podliehaÅ¥ žiadnej forme ideologickej, politickej alebo náboženskej cenzúry, ani komerčnému tlaku.

POSLANIE VEREJNEJ KNIŽNICE

Poslaním verejnej knižnice vo vzÅ¥ahu k informáciám, gramotnosti, vzdelávaniu a kultúre by malo byÅ¥ najmä:
1. vytváranie a upevňovanie čitateľských návykov detí už od skorého veku,
2. podporovanie individuálneho vzdelávania, ako aj formálneho vzdelávania a sebavzdelávania na všetkých úrovniach,
3. vytváranie príležitostí pre tvorivý osobný rozvoj,
4. stimulovanie predstavivosti a tvorivosti detí a mládeže,
5. prehlbovanie poznania kultúrneho dedičstva, umenia, výsledkov vedy a techniky,
6. sprístupňovania kultúrnych prejavov všetkých reprodukčných umení,
7. posilňovanie medzi kultúrneho dialógu a podporovanie rozmanitosti kultúry,
8. rozvíjanie tradície ústneho podania,
9. zabezpečenie prístupu občanov k všetkým druhom miestnych informácií,
10. poskytovanie primeraných informačných služieb pre miestne podniky, združenia a záujmové skupiny,
11. vytváranie podmienok pre rozvíjanie informačnej a počítačovej gramotnosti,
12. podpora a účasÅ¥ na aktivitách a programoch rozvoja gramotnosti pre všetky vekové skupiny a v prípade potreby zavádzanie takýchto aktivít.

FINANCOVANIE, LEGISLATÍVA A SIETE

Verejná knižnica má byÅ¥ v zásade bezplatná. Za verejnú knižnicu zodpovedajú úrady štátnej správy a miestnej samosprávy. Musí sa opieraÅ¥ o špecifickú legislatívu a musí ju financovaÅ¥ štátna správa a miestna samospráva. Musí byÅ¥ nevyhnutnou zložkou každej dlhodobej stratégie kultúry, informačného zabezpečenia, gramotnosti a vzdelávania.

S cieľom vytvoriÅ¥ celonárodnú koordináciu a spoluprácu medzi knižnicami, legislatíva a strategické plány musia tiež definovaÅ¥ a podporovaÅ¥ národnú knižničnú sieÅ¥, ktorá je založená na schválených štandardoch služieb.

PREVÁDZKA A RIADENIE

Musí byÅ¥ formulovaná jasná politika, ktorá určuje ciele, priority a služby vo vzÅ¥ahu k potrebám miestnej komunity. Verejná knižnica musí byÅ¥ organizovaná efektívne a musí byÅ¥ dodržiavaný profesionálny štandard prevádzky.

Musí byÅ¥ zabezpečená spolupráca s príslušnými partnermi, napr. skupinami používateľov a inými odborníkmi na miestnej, regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni.

Služby musia byÅ¥ fyzicky prístupné všetkým členom komunity. To vyžaduje vhodne umiestnené budovy knižníc, dobré podmienky pre čítanie a štúdium, ako aj príslušnú techniku a dostatočne dlhú prevádzkovú dobu, ktorá vyhovuje používateľom.

Služby knižníc musia byÅ¥ prispôsobené odlišným požiadavkám komunít vo vidieckych a mestských oblastiach.

Pracovník knižnice je aktívnym sprostredkovateľom medzi používateľmi a informačnými zdrojmi. Odborné vzdelanie a nepretržité vzdelávanie pracovníkov knižníc je nevyhnutné na poskytovanie primeraných služieb.

Musia byÅ¥ zabezpečené programy vzdelávania používateľov s vonkajším dosahom s cieľom pomôcÅ¥ používateľom pri využití všetkých informačných zdrojov.
Tento manifest prijalo aj Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky v r.1996.Manifest je určený občanom Slovenska, orgánom štátnej správy a samosprávy a všetkým zriaďovateľom verejných knižníc v Slovenskej republike.  

pripojenie aj v našej knižnici