MVS - medziknižničná výpožičná služba

Žiadanku môžu posielaÅ¥ len knižnice. Ak má knižnica vo svojom fonde zo žiadaného titulu len 1 exemplár, MVS na daný titul neposkytne.

Žiadajúca inštitúcia:

Žiadame o výpožičku knihy:

Žiadame o xerokópiu článku:

Doplňujúce údaje:

 

pripojenie aj v našej knižnici